Vuokrausehdot

Yleistä

Nämä ehdot yhdessä omistajan käyttöehtojen, ohjeiden ja maksuehtojen kanssa luovat puitteet palvelun, web-sivun ja vuokrausohjelman käytölle. Autobnb-palvelun kautta rekisteröityneet käyttäjät voivat vuokrata autoja suoraan omistajiltaan. Omistaja on henkilö, joka on lisännyt auton palveluun.

Palveluntuottajana Autobnb ei kontrolloi, johdata tai järjestä vuokralleantoa. Kun käyttäjä vuokraa auton palvelun kautta, käyttäjän ja omistajan välille syntyy sopimus. Autobnb voi järjestää avaimien luovutuksen kun niin on erikseen sovittu. Autobnb voi varastoida, luovuttaa, vastaanottaa ja siivota auton erillisestä sopimuksesta omistajan puolesta.

Vuokraamalla auton palvelusta suostut näihin ehtoihin ja noudatat palvelun käyttöön annettuja ohjeita.

Kelpoisuus

Käyttäjä voi vuokrata auton palvelun kautta mikäli hän

  1. on vähintään 21-vuotias.
  2. voi laillisesti tehdä sopimuksen.
  3. ajokortti on ollut voimassa vähintään 24 kuukautta.
  4. ei ole ajanut päihdyttävien aineiden alaisena.
  5. ei ole saanut rikesakkoa vakavampia seurauksia liikenteestä.

Sopimuksen osapuolet

Nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Autobnb Oy:n välille (3144321-8) ja ne määrittävät käyttäjän ja Autobnb:n oikeudet ja velvollisuudet palvelun käyttöön. Vuokraus Autobnb:n palvelun kautta muodostaa vuokrasopimuksen käyttäjän ja omistajan välille. Autobnb ei ole osallinen edellämainitussa vuokrasopimuksessa.

Rekisteröityminen ja palvelun päättäminen

Kun käyttäjä rekisteröityy palveluun hän suostuu antamaan ja pitämään ajan tasalla oikeat tiedot itsestään vuokra-ajan päätökseen asti. Jos käyttäjä haluaa päättää sopimuksen ja/tai poistattaa tietonsa, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen booking@autobnb.fi .

Autobnb voi päättää sopimuksen yksipuolisesti jos

  1. käyttäjä rikkoo sopimuksen ehtoja
  2. käyttäjän epäillään käyttävän palvelua laittomasti tai tavalla joka aiheuttaa vahinkoa
  3. käyttäjä saa toistuvasti huonoa palautetta omistajilta
  4. käyttäjään ei saada yhteyttä toistuvista yrityksistä huolimatta

Omistajan ja käyttäjän välinen sopimus

Osapuolet päätyvät sopimukseen toistensa kanssa kun varausprosessi on saatettu loppuun. Sopimus päättyy 24 tuntia auton palautuksen jälkeen tai kun varaus on peruutettu näissä ehdoissa määritellyllä tavalla.

Yleiset vastuut

Käyttäjän tulee pitää huolta autosta vuokra-ajan ja noudattaa annettuja ohjeita. Autoja saa ajaa vain virallisilla teillä ja niitä tulee käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla noudattaen Suomen lakeja ja asetuksia. Tupakointi ja lemmikkien pito autossa on kiellettyä ellei sitä ole erikseen sallittu omistajan toimesta. Auto tulee pitää aina lukittuna kun se on pysäköitynä. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu.

Autoa ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen ajettavaksi. Auton vuokrasopimukseen voidaan merkitä useampi kuski. Jokaisen kuskin on todistettava henkilöllisyytensä ja ajokelpoisuutensa esittämällä ajokorttinsa hakiessaan auton vuokralle.

Jokaisessa autossa on vika- ja tarvikelista. Käyttäjän tulee tarkistaa auton kunto ennen vuokralleottoa ja ilmoittaa poikkeavuuksista auton omistajalle välittömästi. Mikäli puutteita ei todeta ennen vuokrauksen alkua, voi vastuu vahingoista siirtyä käyttäjälle. Mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi käyttäjän tulee autoa hänelle luovutettaessa omistajan tai hänen edustajansa kanssa tarkastaa auton ulkoinen ja sisäinen kunto.

Valitus vuokrauksesta tulee tehdä 24 tunnin sisällä vuokrauksen päättymisestä.

Mikäli autolle on määritetty kilometriraja ja käyttäjä ajaa tuota rajaa vähemmän, jäljellejääneitä kilometrejä ei kompensoida käyttäjälle. Ylimääräiset kilometrit, puuttuva polttoaine tai ad-blue, tekemättä jäänyt sisäsiivous, tai muut vastaavat kulut laskutetaan suoraan käyttäjältä.
Auton omistaja on vastuussa auton vakuuttamisesta.

Käyttämällä palvelua suostut:

● Seuraamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, ehtoja, ohjeita ja hyviä tapoja.

● Käyttämään palvelua henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

● Kunnioittamaan omistajien yksityisyyttä.

Vastuu kaikesta vahingosta

Autobnb ei ole vastuussa henkilökohtaisista vahingoista, omaisuuden tai tulojen menetyksistä, tai muista menetyksistä vuokrauksen aikana. Autobnb ei ole vastuussa huoltopysähdyksistä tai teknisistä vioista tai niiden aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Käyttäjä on yksin täysin vastuussa kaikesta vahingosta jos se on suoraa tai epäsuoraa seurausta:

● Rikollisesta toiminnasta.

● Huolimattomuudesta.

● Alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta.

● Sopimusrikkomuksesta joka on seurausta tarkoituksellisesta vahingonteosta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Käyttäjä on aina vastuussa kompensoimaan omistajalle vahingot jos hän ei ole tiedottanut myöhästyvänsä palautuksesta. Autobnb:llä on oikeus laskuttaa käyttäjää kaikissa ylläolevissa tapauksissa.

Omistaja on velvollinen kompensoimaan käyttäjälle vahingot, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä auton ylläpidossa.

Käyttäjän tulee omavastuun ylärajaan (980,00 euroa, ellei toisin ole sovittu) saakka korvata autolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä autosta vuokra-aikana kadonneet osat, vakiovarusteet ja vuokratut lisävarusteet.

Käyttäjän tulee vuokrasopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan (500,00 euroa) saakka suorittaa vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta tapahtumahetkellä kulloinkin voimassaolevien liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeiden mukaista seisonta-ajan vuorokautista normikorvausta, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä.

Vastuuvapaus ja rajoitettu vastuu

Käyttäjä vapautetaan vastuusta jos Autobnb tai omistaja saavat täyden korvauksen vahingosta vastuussa olevalta kolmannelta osapuolelta tai heidän vakuutusyhtiöltään. Tässä tapauksessa käyttäjälle palautetaan hänen maksamansa kompensaatiot.

Käyttäjä ei ole vastuussa vahingosta joka on seurausta:

● Teknisestä viasta.

● Riittämättömästä ylläpidosta.

● Ennestään olemassaolevasta ongelmasta.

● Omistajan vastuulla olevista asioista.

Odottamattoman teknisen vian sattuessa vuokra-aikana, käyttäjä voi vaatia vuokranalennusta korkeintaan 50% kokonaisvuokrasummasta perustuen vian aiheuttamaan vahinkoon käyttäjälle. Omistaja ei ole vastuullinen maksamaan kompensaatiota käyttäjälle varatuista, mutta käyttämättä jääneistä majoituksista, lauttamatkoista tms.

Odottamattoman teknisen vian tehdessä auton ajokelvottomaksi käytetään ensisijaisesti keskeytysturvaa jos auton vakuutuksesta se löytyy. Jos keskeytysturvaa ei ole, auton saaminen takaisin on auton omistajan kustannuksella. Omistajan ja käyttäjän tulee yhdessä pyrkiä löytämään tapa auton saattamiseksi käyttökuntoon, mikäli se on mahdollista, ja palauttamiseksi. Tällainen voi esimerkiksi olla paikallisen huoltoliikkeen käyttö.

Maksut

Palvelun käyttö on maksutonta. Käyttäjä maksaa vain vuokrasta ja siihen suoraan liittyvistä kuluista. Palvelu käyttää kolmannen osapuolen maksunvälittäjiä.

Peruutusehdot ja -kulut

Käyttäjän tulee tehdä peruutus kirjallisesti Autobnb:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut.

Jos käyttäjän tekee peruutuksen yli 21 päivää ennen vuokrauksen aiottua alkamista, vuokrahinta palautetaan käyttäjälle vähennettynä toimistomaksulla (20,00 euroa) ja vuokrasopimus puretaan.

Käyttäjän tekemä peruutus 21 päivän sisällä vuokrauksen aiotusta alkamisesta aiheuttaa vuokravakuusosan (300,00 euroa) menetyksen maksetusta vuokraushinnasta. Loppuosuus vuokrahinnasta palautetaan käyttäjälle vähennettynä toimistomaksulla (20,00 euroa).

Vuokraus voidaan peruuttaa ilman kuluja jos

● omistaja on myöhässä auton noudosta

● omistaja epäilee että autoa aiotaan käyttää laittomiin tarkoituksiin

● autoon tulee tekninen vika

● käyttäjä tai samassa taloudessa asuva läheinen on antanut positiivisen koronanäytteen

Kaikki vuokrat tulee maksaa palvelun kautta. Jos auto maksetaan millään muulla tavalla, omistajan auto poistetaan palvelun listoilta välittömästi ja omistaja sekä käyttäjä eivät ole enää kelpoisia käyttämään palvelua. Sopimukset kaikkien osapuolien (käyttäjä, omistaja, Autobnb) kesken purkautuvat välittömästi.

Sopimus auton vuokrauksesta astuu voimaan, kun vuokrahinta on maksettu varausprosessin yhteydessä.

Auton käyttö

Käyttäjä saa auton käyttöönsä vuokrasopimukseen merkittynä alkamispäivänä klo 15.00, ellei toisin sovita.

Käyttäjän tulee antaa tieto tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän vuokrasopimuksen mukaisesti auton luovuttaa. Käyttäjän tulee huolehtia autosta ja sen avaimista huolellisen henkilön tavoin. Käyttäjän jättäessä auton vartioimatta, tulee hänen ehdottomasti lukita se ja kytkeä päälle autossa olevat turvalaitteet. Autoa ajaessaan käyttäjän tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Käyttäjän tulee varmistua siitä, että hän käyttää autossa rekisteröinti-todistuksen mukaista polttoainetta. Käyttäjä vastaa kaikista korjauskustannuksista ja muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä.

Käyttäjän tulee vuokra-aikana huolehtia auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty autossa, ellei auton omistaja ole sitä erikseen sallinut. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu omistajan kanssa.

Käyttäjän tulee palauttaa auto omistajalle klo 12 vuokrauksen päättymispäivänä, ellei toisin sovita. Matkailuauto tulee palauttaa siivottuna, wc tyhjennettynä ja täyteen tankattuna polttoaineella sekä mahdollisella lisäaineella (esim. Adblue).

Muut maksuvelvollisuudet

Käyttäjän tulee maksaa kaikki vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, rikemaksut ja ylinopeussakot. Mikäli kameravalvonnan tai muun valvonnan perusteella määrätyt rikemaksut ja ylinopeussakot maksuun pannaan omistajalta vasta vuokra-ajan jälkeen, tulee käyttäjän maksaa ne omistajalle.

Omistajan velvollisuus

Omistajan tulee luovuttaa auto käyttäjälle käyttökuntoisena ja vuokrasopimuksessa sovittuna aikana sovitussa paikassa. Omistajan tulee antaa vuokraajalle riittävä opastus auton käytöstä. Ellei omistaja luovuta matkailuautoa sovitun mukaisesti, käyttäjä voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Käyttäjä voi vaatia vahingonkorvausta omistajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta.

Matkamittari

Vuokraukseen sisältyy 2000 km / vko. Kilometrirajasta ylimenneet kilometrit laskutetaan käyttäjältä hintaan 0,40€ / km.

Ajettu matka mitataan vuokratun auton matkamittarilla. Jos käyttäjä on tahallaan aiheuttanut vahinkoa matkamittarille, tulee käyttäjän autoa palautettaessa maksaa omistajan arvioiman ajomatkan mukainen vuokra, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa omistajalle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

Käyttäjän toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai sitä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tulee tehdä viipymättä ilmoitus poliisille. Omistajan tulee tämän jälkeen ilmoittaa käyttäjälle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Liikennevahingon sattuessa käyttäjän tulee tehdä viipymättä vahinkoilmoitus omistajalle.

Jos käyttäjä ei myönnä syyllisyyttään vahinkoon, tulee vahinkopaikalle kutsua poliisi. Poliisin kutsumatta jättäminen tulkitaan käyttäjän myöntymiseksi vahingosta vastaamiseen. Poliisille on ilmoitettava aina, kun kyse on henkilövahingosta. Poliisille on myös ilmoitettava aina, kun on kyse hirvieläinvahingosta ja toimitettava Autobnb:lle todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos käyttäjä laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa omistajalle siitä aiheutuneesta vahingosta.

Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos käyttäjä palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti.

Sopimuksen purkautuminen

Omistajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos ilmenee, että käyttäjä rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai että käyttäjä ei omistajan arvion mukaan kykene käyttämään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu omistajan saatua ilmoituksen asiasta. Omistajan purkaessa vuokrasopimuksen, käyttäjän tulee palauttaa auto viivytyksettä omistajalle.

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu omistajan kanssa.

Henkilökohtaiset tiedot

Autobnb voi jakaa tietojasi luottamuksella yrityksien, kolmannen osapuolien, konsultanttien tai muiden palvelujen kanssa, jotka toimivat Autobnb:n puolesta tai liittyvät suoraan vuokraustoimintaan.

Autobnb voi jakaa tietojasi jos yhtiö sulautetaan, myydään osittain tai kokonaan, konkurssitapauksessa, rahoitusjärjestelyissä tai muissa vastaavissa tapahtumissa.

Autobnb voi jakaa tietojasi, kuten matkapuhelinnumeron tai osoitteen, muille käyttäjille mahdollistaakseen vuokrauksen, sekä kaikkea sitä tietoa mitä omistaja autosta vapaasti palvelussa jakaa. Omistajan vapaasti jakamasta tiedosta tulee palvelussa julkista. Henkilökohtaisia tietoja annetaan asianomaisille käyttäjille vain vuokraustilanteessa.

Poistetut tiedot voivat säilyä palvelun välimuistissa tai jos julkisia tietoja on kopioinut ja tallentanut kolmas osapuoli.

Autobnb voi myös jakaa tietoa esimerkiksi viranomaisille tai vakuutusyhtiöille jos se on lain mukaan tarpeellista, käyttöehtojen valvomiseen tai tutkimukseen laittomasta tai rikollisesta toiminnasta.

Turvatakseen autojen turvallisen käytön, autoissa saattaa olla paikannusteknologiaa ja Autobnb:llä ja omistajille on oikeus kerätä paikannustietoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi vahinkojen tai onnettomuuksien selvittämiseen.

Vakuutussalaisuuden alaisia tietoja käsitellään ja annetaan vain asianomistajan luvalla ja annetuissa rajoissa.

Sovellettevat lait ja säädökset

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemalla, ne ratkaistaan yksijäsenisellä välimiesoikeudella Pirkanmaan alueella.

Omistusoikeus ja intellektuaalinen omaisuus

Autobnb:llä on laillinen oikeus ja tekijänoikeus palveluun ja sen sisältöön. Autobnb pidättää kaikki oikeudet, nimen ja omistuksen palveluun, sen sisältöön, ja ohjelmiin tai muuhun omaisuuteen jota käytetään palvelun kautta.

Evästeet

Verkkosivumme käyttävät evästeitä, mukaanlukien kolmannen osapuolen evästeitä. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa verkkosivun käyttöön.

Muutokset käyttöehtoihin

Autobnb pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan olemassaolevia käyttäjiä palveluun annettujen yhteystietojen kautta. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa että omistaja hyväksyy muuttuneet käyttöehdot. Jos omistaja ei hyväksy muuttuneita ehtoja, tulee hänen pyytää tietojensa poistoa osoitteesta booking@autobnb.fi

Toimitusehdot

Autobnb Oy 3144321-8 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: booking@autobnb.fi
Puhelin: 050 345 2810
Käyntiosoite: Peltomäki Camping, Säynäväjärventie 38, 34130 Ylöjärvi
Postiosoite: PL 336, 33101 Tampere

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4) Sähköposti: helpdesk@vismapay.com Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17) Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.